Kategorie

Twój sklep Lego

Zapraszamy do sklepu stacjonarnego: Klocki24.com

ul. Westerplatte 13

Kraków (Centrum)

 

Nowe godziny otwarcia sklepu:

Pon-Pt 9.00 - 19.00
Sobota 10.00 - 18.00
Niedziela 10.00 - 15.00

 

Oferta internetowa nie jest ofertą sklepu stacjonarnego, w szczególności dotyczy to cen.
UWAGA!


Nasz sklep Lego Klocki24.com

W ofercie klocki Lego, gry i zabawki Hasbro, Playmobil i Mattel

Google +

 
.
 

-Polityka prywatności

 

Polityka Ochrony Prywatności obowiązująca od 25.12.2014 r.

 

1.) Klocki24.com przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Klocki24.com z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Klocki24.com zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Klocki24.com sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Klocki24.com.

2.) Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Klocki24.com jest F.H.U. A Conto Izabela Bielewicz Orlik

3.) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Klocki24.com, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Klocki24.com (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4.) Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2. 5. Klienci mogą przeglądać Klocki24.com oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 5.) Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Klocki24.com oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do  weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez  Klocki24.com informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili  zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

 6.) Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy  obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Klocki24.com i za zgodą Klientów.

 7.) W przypadku uzyskania przez Klocki24.com wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Klocki24.com niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Klocki24.com może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 8.) Klocki24.com zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych  osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w  przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych  osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w  ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Klocki24.com zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Klocki24.com danych osobowych innemu  niż Klocki24.com administratorowi danych.

 9.) Klocki24.com zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych.  Klocki24.com zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Klocki24.com mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w  szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Klocki24.com lub też  gdy Klocki24.com uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w  Klocki24.com naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 10.) Dodatkowo, okazjonalnie, Klocki24.com za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Klocki24.com do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.Polityka prywatności obowiązująca do 25 grudnia 2014

Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych podczas rejestracji lub w polach koszyka Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych A Conto. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych wyłącznie przez A Conto w celach promocyjno-marketingowych i realizacji zamówienia. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania. Dane osobowe nie będą przekazywane i sprzedawane firmom trzecim nie biorącym bezpośredniego udziału w obsłudze zamówienia.